preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Sponzori
Lista linkova je prazna
Natječaj


 

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto kuhar/ica    

                        

Obavještavamo Vas da je dana,  29. svibnja  2019.  godine ravnateljica uz suglasnost Školskog odbora donijela odluku o primanju radnika na radno mjesto kuhara/ice po natječaju koji je objavljen 17. svibnja  2019.  godine.

 

Za  zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto kuhar/ice  izabran je:

1. Ivan Marčinko iz Virja -  kuhar

 

 

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                             Marica Cik Adaković, prof.

 

Virje, 29. 5. 2019.

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.87/08., 86/09.,  92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.  i 68/18.) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Ivana Gundulića 5a, raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH  MJESTA

 

              1. KUHAR/ICA -  1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme –  40 sati tjedno                                            

              Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09.,  92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.  i 68/18.)   i  prema Pravilniku o radu Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Virje.

 • Završena srednja škola  – program kuhar/ica

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Poveznica Ministarstva hrvatskih branitelja RH  o prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja - nalazi se  u nastavku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

              Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

              Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

              Uz prijavu priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika), domovnicu (neovjerena preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko  osiguranje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje

s naznakom „Za natječaj –kuhar/ica “

              Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

              O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku putem web stranice Škole:

                www.os-fvsignjara-virje.skole.hr

                Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

              OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, jamči svakom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od neovlaštenih osoba, pohranjene na sigurno mjesto i čuvane prema uvjetnima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

 

Virje, 17. svibnja 2019.                                                                                                                                           

                                                                                                                 

                                          Ravnateljica:                                                                                                                                                                                                    Marica Cik Adaković,prof.

 

 

 

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 90. Statuta Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, ravnateljica donosi

ODLUKU

 O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU

ZA RADNO MJESTO KUHARA/ICE

 

1. Ravnateljica Škole donijela je  Odluku o neizboru za 2 kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto kuhara/ice na određeno, puno radno vrijeme.

2. Natječaj je objavljen dana 7. 5. 2019.  godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

3. Članovi Školskog odbora su na sjednici održanoj 16. 5. 2019. godine upoznati s novonastalim uvjetima  i dali su ravnateljici suglasnost za donošenje Odluke o neizboru kandidata.

4. Ravnateljica donosi odluku o neizboru.

5. Temeljem Odluke o neizboru ravnateljica je odlučila ponovno raspisati natječaj za radno mjesto kuhara/ice, ali sada na neodređeno, puno radno vrijeme za 1 izvršitelja, a temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je zaprimljena danas 16. 5. 2019. godine.

6. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

                        7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

 

S obzirom da je danas ravnateljica dobila suglasnost MZO za zapošljavanje 1 kuhara/ice na neodređeno, puno radno vrijeme o tome je obavijestila članove Školskog odbora i uvidom u sve činjenice donijela je Odluku o neizboru kandidata i ponovnom raspisivanju natječaja.

Virje, 16. svibnja 2019.

                                                             Ravnateljica:

                                                          Marica Cik Adaković,prof.

     

 

 

                                                                                                    

Virje, 7. svibnja 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.87/08., 86/09.,  92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.  i 68/18.) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Ivana Gundulića 5a, raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH  MJESTA

 

              1. KUHAR/ICA -  2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme –  40 sati tjedno                                                 

             Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09.,  92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.  i 68/18.)   i  prema Pravilniku o radu Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Virje.

 

 • Završena srednja škola  – program kuhar/ica

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Poveznica Ministarstva hrvatskih branitelja RH  o prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja - nalazi se  u nastavku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

             Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

              Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

              Uz prijavu priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika), domovnicu (neovjerena preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko  osiguranje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje

s naznakom „Za natječaj –kuhar/ica “

 

              Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

              O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku putem web stranice Škole:

                www.os-fvsignjara-virje.skole.hr

                Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

              OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, jamči svakom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od neovlaštenih osoba, pohranjene na sigurno mjesto i čuvane prema uvjetnima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Ravnateljica:Marica Cik Adaković,prof.

 

 

 

 

Virje, 15. travnja 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.87/08., 86/09.,  92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.  i 68/18.) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Ivana Gundulića 5a, raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH  MJESTA

 

              1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

                                                  

              Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09.,  92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.  i 68/18.)   i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“  br. 6/19.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Poveznica Ministarstva hrvatskih branitelja RH  o prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja - nalazi se  u nastavku:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

              Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

              Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

              Uz prijavu priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika), domovnicu (neovjerena preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko  osiguranje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje

s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica RN“

              Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

        

               O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku putem web stranice Škole:

                www.os-fvsignjara-virje.skole.hr

                Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

              OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, jamči svakom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od neovlaštenih osoba, pohranjene na sigurno mjesto i čuvane prema uvjetnima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

 

                                                                                                                 Ravnateljica:                                                                                                                                                                                                                        Marica Cik Adaković,prof.                  

             

 

 

 

 

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog/inja    

                        

Obavještavamo Vas da je dana,  26. veljače  2019.  godine ravnateljica uz suglasnost Školskog odbora donijela odluku o primanju radnika na radno mjesto stručnog suradnika pedagoga/inje po natječaju koji je objavljen 12. veljače  2019.  godine.

 

Za  zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručnog suradnika pedagoga/inje  izabrana je:

1. Ena Sulimanec iz Đurđevca - magistra pedagogije i magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti

 

 

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                             Marica Cik Adaković, prof.

 

Virje, 27. 2. 2019.

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.87/08., 86/09.,  92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.  i 68/18.) Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Ivana Gundulića 5a, raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH  MJESTA

 

 

 

              1. STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/INJA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

                                                        

 

              Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09.,  92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.  i 68/18.)   i  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“  br. 6/19.).

 

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

 

 • (Poveznica Ministarstva hrvatskih branitelja RH  o prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja- nalazi se  u nastavku.)

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

              Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

 

              Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

              Uz prijavu priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika), domovnicu (neovjerena preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko  osiguranje.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje

s naznakom „Za natječaj – pedagog/inja

 

              Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

             

              O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku putem web stranice Škole:

                www.os-fvsignjara-virje.skole.hr

 

                Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

              OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, jamči svakom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od neovlaštenih osoba, pohranjene na sigurno mjesto i čuvane prema uvjetnima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

 

Virje, 12. 02. 2019.

 

                                                                                      Ravnateljica:                                                                                                                                                                                                                               Marica Cik Adaković,prof.                  

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje,  raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

- RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA ,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 12 mjeseci                                      

Uvjeti: Srednja ekonomska škola - ekonomist

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na ovaj natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:
-da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 
 

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radom stažu (potvrda HZMO-a ), potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Za prijavu dostaviti presliku dokumenata ( nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave na adresu: Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje s naznakom „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Klasa: 103-05/19-01/01

Urbroj: 2137-41-03/19-1

Virje, 05. 02. 2019.                                                                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                                                                                               Marica Cik Adaković,prof.

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 90. Statuta Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, ravnateljica donosi

ODLUKU

 O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU

ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA/INJE

 

1. Ravnateljica Škole donijela je  Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto stručni suradnik pedagog/inja na neodređeno, puno radno vrijeme.

2. Natječaj je objavljen dana 06.12.2018.  godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

3. Članovi Školskog odbora na sjednici održanoj 10. 01. 2019., nisu dali prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim kandidatom za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga.

4. Ravnateljica donosi odluku o neizboru.

5. Temeljem Odluke o neizboru ravnateljica je odlučila ponoviti natječaj za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga/inje.

6. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

                        7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

 

S obzirom da članovi Školskog odbora nisu dali prethodnu  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim kandidatom za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga ravnateljica je donijela Odluku o neizboru kandidata i ponovnom raspisivanju natječaja.

 

                                                                                                                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                                                                                                     Marica Cik Adaković,prof.

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Virje, 06. 12. 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.87/08., 86/09.,  92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.  i 68/18.) Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Ivana Gundulića 5a, raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH  MJESTA

              1. STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/INJA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

                                                        

              Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09.,  92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.  i 68/18.)   i  prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

 • (Poveznica Ministarstva hrvatskih branitelja RH  o prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja- nalazi se  u nastavku.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

             Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

              Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

              Uz prijavu priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika), domovnicu (neovjerena preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko  osiguranje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje

s naznakom „Za natječaj – pedagog/inja"

 

              Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

              O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku putem web stranice Škole:

                www.os-fvsignjara-virje.skole.hr

                Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

              OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, jamči svakom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od neovlaštenih osoba, pohranjene na sigurno mjesto i čuvane prema uvjetnima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

 

                                                                                                                 Ravnateljica:                                                                                                                                                                                                                     Marica Cik Adaković,prof.                  

             

 

 

 

 

 

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto učitelja/ice RN    

                        

Obavještavamo Vas da je dana,  20. prosinca  2017.  godine ravnateljica uz suglasnost Školskog odbora donijela odluku o primanju radnika na radno mjesto učitelja/ice RN po natječaju koji je objavljen  04. prosinca  2017.  godine.

 

Za  zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto učitelja/ice RN izabrana je:

 1. Marija Šimunić iz Virja

 

 

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                             Marica Cik Adaković, prof.

 

Virje, 22. 12. 2017.

 

 

 NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica razredne nastave  – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme do 31. 08. 2018. godine pogledajte ovdje.

 

OBAVIJEST

                         Obavještavamo Vas da je dana  01. prosinca  2017.  godine ravnateljica donijela odluku o primanju radnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – ekonomist po natječaju koji je objavljen  20. studenoga  2017.  godine.

 

Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa izabrana je:

 1. Ana Babec iz Virja

 

 

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                             Marica Cik Adaković, prof.

 

 

 

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) i članka 59. Zakona o radu (NN 93/14.) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje,  raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

- RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA ,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 12 mjeseci                                      

Uvjeti:Srednja ekonomska škola – ekonomist

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na ovaj natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:
-da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 
 

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radom stažu (potvrda HZMO-a ), potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Za prijavu dostaviti presliku dokumenata ( nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave na adresu: Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje s naznakom „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Klasa: 103-05/17-01/01

Urbroj: 2137-41-03/17-1

Virje, 20. 11. 2017.                                                                                                                                                    Ravnateljica:

                                                                                                                                                                          Marica Cik Adaković,prof.

 

 

 

 

 

 

15.3.2017. NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - LOGOPED/ICA..

Natječaj u cijelosti pogledajte ovdje

 

Obavijest o izboru kandidata po natječajima od 7.12.2016.  pogledajte ovdje.

7.12.2016. N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - VJEROUČITELJ/ICA ,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 12 mjeseci.

Natječaj u cijelosti pogledajte ovdje.

7.12.2016. N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE ,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 12 mjeseci.

Natječaj u cijelosti pogledajte ovdje.

7.12.2016. N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa  - Spremač/ica– na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati

Natječaj u cijelosti pogledajte ovdje.

 

 

 

 

 

Predmet:Obavijest kandidatima natječaja

 

 

 

                        Obavještavamo Vas da je dana  17. listopada 2016.  godine ravnateljica uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donijela odluku o primanju radnika u radni odnos po natječaju koji je objavljen  06. listopada  2016.  godine.

U radni odnos primljeni su:

 1. Za učiteljicu geografije - Martina Hegedušić  iz  Koprivnice, prof. geografije
 2. Za učitelja povijesti – Nikola Cik iz Đurđevca, magistar povijesti i magistar edukacije povijesti

 

 

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                             Marica Cik Adaković, prof.

 

 

 

 

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) i članka 59. Zakona o radu (NN 93/14.) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje,  raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

- RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA ,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 12 mjeseci                                      

Uvjeti: Završen sveučilišni ili stručni studij – prvostupnik ekonomije

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na ovaj natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:
-da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 
 

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radom stažu (potvrda HZMO-a ), potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Za prijavu dostaviti presliku dokumenata ( nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave na adresu: Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje s naznakom „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Klasa: 103-05/16-01/04

Urbroj: 2137-41-03/16-1

Virje, 25. 10. 2016.                                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                                                                  Marica Cik Adaković,prof.

 

 

 

              REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                  OSNOVNA ŠKOLA

     PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

                         V I R J E

 

Klasa:602-02/16-03/01

Ur.br:2137-41-03/16-1

Virje,  06. 10. 2016.

 

            Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine,  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Gundulićeva 5a, 48326 Virje, objavljuje

 

 

 N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa            m/ž

 

 1. učitelj/ica geografije  – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme od 13 sati tjedno – zamjena za rodiljni dopust
 2. učitelj/ica povijesti - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme - zamjena za rodiljni dopust

     

Uvjeti - Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

              srednjoj školi

 

Uz pismenu prijavu treba priložiti:

 • dokaz o stručnoj spremi  (preslika)
 • životopis
 • domovnicu  (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (preslika – ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave dostaviti na adresu škole u roku  osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stanica škole.

 

                           Osnovna škola prof. F. V. Šignjara, Virje

 

 

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) i članka 59. Zakona o radu (NN 93/14.) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje,  raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

- UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 12 mjeseci                                      

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na ovaj natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:
-da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 
 

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radom stažu (potvrda HZMO-a ), potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Za prijavu dostaviti presliku dokumenata ( nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave na adresu: Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje s naznakom „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Klasa: 103-05/16-01/02

Urbroj: 2137-41-03/16-1

Virje, 30. 09. 2016.                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                                                  Marica Cik Adaković,prof.

 

 

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („NN“ br. 57/12, 120/12) i članka 90. Statuta OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Virje donosi

 

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U

OŠ PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA,  VIRJE  ZA 2016. GODINU

I.

         Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam 1 osobe i to:    

-  1 osoba sa stečenom visokom stručnom spremom.

         Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

         Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje sukladno propisima kojim je uređeno primanje osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim i javnim tijelima.

         Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

 III.

         Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje  i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

KLASA: 602-02/16-01/67

URBROJ: 2137-41-03/16-1

Virje, 01. rujna 2016.

 

                                    Ravnateljica:

                      Marica Cik Adaković,prof.

 

 

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („NN“ br. 57/12, 120/12) i članka 90. Statuta OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Virje donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U

OŠ PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA,  VIRJE  ZA 2016. GODINU

I.

         Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam 1 osobe i to:    

-  3 osobe sa stečenom visokom stručnom spremom.

         Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

         Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje sukladno propisima kojim je uređeno primanje osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim i javnim tijelima.

         Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

 III.

         Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje  i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

KLASA: 602-02/16-01/67

URBROJ: 2137-41-03/16-2

Virje, 26. rujna 2016.

 

                                    Ravnateljica:

                      Marica Cik Adaković,prof.

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) i članka 59. Zakona o radu (NN 93/14.) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje,  raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

- UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 12 mjeseci                                      

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na ovaj natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:
-da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 
 

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radom stažu (potvrda HZMO-a ), potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Za prijavu dostaviti presliku dokumenata ( nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave na adresu: Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje s naznakom „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Klasa: 103-05/16-01/01

Urbroj: 2137-41-03/16-1

Virje, 26. 08. 2016.                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                                  Marica Cik Adaković,prof.

 

Predmet:Obavijest kandidatima natječaja

 

 

 

                        Obavještavamo Vas da je dana  18. siječnja 2016.  godine ravnateljica uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donijela odluku o primanju radnika u radni odnos po natječaju koji je objavljen  29. prosinca  2015.  godine.

U radni odnos primljena je Marija Šimunić iz Virja, učiteljica razredne nastave.

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                             Marica Cik Adaković, prof.

 

 

Klasa: 602-02/16-01/01

Ur.br: 2137-41-03/16-1

Virje,  19.  01.  2016.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                  OSNOVNA ŠKOLA

     PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

                         V I R J E

 

Klasa:602-02/15-03/02

Ur.br:2137-41-03/15-1

Virje,  29. 12. 2015.

 

            Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine,  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Gundulićeva 5a, 48326 Virje, objavljuje

 

 

 N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa            m/ž

 

 

 

učitelj/ica razredne nastave  – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme za rad u PŠ Miholjanec – zamjena za rodiljni dopust

 

 

      

Uvjeti - Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

              srednjoj školi

 

Uz pismenu prijavu treba priložiti:

dokaz o stručnoj spremi  (preslika)
životopis
domovnicu  (preslika)
uvjerenje o nekažnjavanju (preslika – ne starije od 6 mjeseci)

 

 

Prijave dostaviti na adresu škole u roku  osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stanica škole.

 

         Osnovna škola prof. F. V. Šignjara Virje

 

 

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) i članka 59. Zakona o radu (NN 93/14.) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje,  raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

- UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 12 mjeseci                                      

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na ovaj natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:
-da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 
 

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radom stažu (potvrda HZMO-a ), potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Za prijavu dostaviti presliku dokumenata ( nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave na adresu: Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje s naznakom „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Klasa: 103-05/15-01/01

Urbroj: 2137-41-03/15-1

Virje, 04. 12. 2015.                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                                  Marica Cik Adaković,prof.

 

 

Natječaj za prijam u radni odnos - pomoćnik/ca u nastavi

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                  OSNOVNA ŠKOLA

     PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

                         V I R J E

 

Klasa:602-02/15-03/01

Ur.br:2137-41-03/15-1

Virje,  11. 09. 2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14 ) i u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ temeljem poziva UP.03.2.1.01 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014 - 2020.,  Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje, objavljuje

 

NATJEČAJ

                                                        za prijam u radni odnos

 

1.      Pomoćnik/ca u nastavi- na određeno, nepuno  radno vrijeme         ( 30 sati tjedno) do 30. lipnja 2016.-   1 izvršitelj.

 

Uvjeti: - završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

      - nepostojanje zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13. i 152/14).

- dodatnu prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju.

 

Uz pismenu prijavu treba priložiti:

- dokaz o stručnoj spremi  (neovjerena preslika)

- životopis

- domovnicu  (neovjerena preslika)

- uvjerenje o nekažnjavanju (neovjerena preslika – ne starije od 6 mjeseci)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju.

Prijave dostaviti na adresu škole u roku  osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

                                     Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje

 

 

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa -učitelj/ica RN

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) i članka 41. Zakona o radu (N.N.149/09, 61/11, 73/13) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje,  raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

- UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 12 mjeseci                                      

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na ovaj natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:
-da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 
 

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radom stažu (potvrda HZMO-a ), potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Za prijavu dostaviti presliku dokumenata ( nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave na adresu: Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje s naznakom „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Klasa: 103-05/15-01/01

Urbroj: 2137-41-03/15-1

Virje, 11. 09. 2015.                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                             Marica Cik Adaković,prof.

 

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) i članka 41. Zakona o radu (N.N.149/09, 61/11, 73/13) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje,  raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

-KUHAR/ICA,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 24 mjeseci                                      

Uvjeti: završena srednja škola u trajanju do 3 godine, SSS, zanimanje kuhar

 

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na ovaj natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:
-da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 
 

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radom stažu (potvrda HZMO-a ), potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Za prijavu dostaviti presliku dokumenata ( nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave na adresu: Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje s naznakom „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Klasa: 103-05/15-01/01

Urbroj: 2137-41-03/15-1

Virje, 15. 04. 2015.                                                                                                                                                                     Ravnateljica:

                                                                      Marica Cik Adaković,prof.

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                  OSNOVNA ŠKOLA

     PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

                         V I R J E

 

Klasa:602-02/15-03/01

Ur.br:2137-41-03/15-1

Virje,  13. 02. 2015.

 

            Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine,  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Gundulićeva 5a, 48326 Virje, objavljuje

 

 

 N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa            m/ž

 

 

 

1.      učitelj/ica edukacijske rehabilitacije – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

      

Uvjeti - Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

              srednjoj školi

 

Uz pismenu prijavu treba priložiti:

-          dokaz o stručnoj spremi  (preslika)

-          životopis

-          domovnicu  (preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju (preslika – ne starije od 6 mjeseci)

 

 

Prijave dostaviti na adresu škole u roku  osam danaod objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

                                               Osnovna škola prof. F. V. Šignjara Virje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                  OSNOVNA ŠKOLA

     PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

                         V I R J E

 

Klasa:602-02/14-03/03

Ur.br:2137-41-03/14-1

Virje,  12. 12. 2014.

 

            Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine,  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Gundulićeva 5a, 48326 Virje, objavljuje

 

 

 N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa            m/ž

 

1.      učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme od 22 sata tjedno - do povratka zaposlenice sa bolovanja (čuvanje trudnoće), rodnog, roditeljskog dopusta

 

 

      

Uvjeti - Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

              srednjoj školi

 

Uz pismenu prijavu treba priložiti:

-          dokaz o stručnoj spremi  (preslika)

-          životopis

-          domovnicu  (preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju (preslika – ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave dostaviti na adresu škole u roku  osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                               Osnovna škola prof. F. V. Šignjara Virje

             

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                  OSNOVNA ŠKOLA

     PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

                         V I R J E

 

Klasa:602-02/14-03/02

Ur.br:2137-41-03/14-1

Virje,  17. 10. 2014.

 

            Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine,  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Gundulićeva 5a, 48326 Virje, objavljuje

 

 

 N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa            m/ž

 

1.      učitelj/ica edukacijske rehabilitacije za rad u odjelu Posebnog programa

    (1.- 4. razred) - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

    2.  učitelj/ica likovne kulture – 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno 

         vrijeme od 27 sati tjedno

3.      školski knjižničar/ka – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja (čuvanje trudnoće)

 

 

      

Uvjeti - Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

              srednjoj školi

 

Uz pismenu prijavu treba priložiti:

-          dokaz o stručnoj spremi  (preslika)

-          životopis

-          domovnicu  (preslika)

-          uvjerenje o nekažnjavanju (preslika – ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijave dostaviti na adresu škole u roku  osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                               Osnovna škola prof. F. V. Šignjara Virje

J A V N I   P O Z I V

 

za dostavu prijava za zapošljavanje kroz program Javnog rada – Mladi za mlade – pomagači u nastavi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara iz Virja, Ivana Gundulića 5a, iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje

 

jednog (1) izvršitelja za obavljanje poslova pomagača u nastavi (m/ž)

na razdoblje do 10 mjeseci (školska godina rujan – lipanj).

 

Cilj zapošljavanja pomagača u nastavi je integracija mladih osoba na tržište rada te pružanje podrške uključivanje djece s poteškoćama u učenju i djece romske nacionalne manjine u redovan obrazovni sustav.

 

Na ovaj poziv mogu se prijaviti osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih:

-          nezaposlene mlade osobe do 29 godine gimnazijskog obrazovanja i sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanje bez obzira na radni staž.

 

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu priložiti

-          kratki životopis,

-          presliku diplome odnosno svjedodžbe o završnom ispitu,

-          presliku potvrde o nekažnjavanju sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-          potvrdu da je osoba prijavljena u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Preslike s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, na adresu: Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326  Virje.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                  OSNOVNA ŠKOLA

     PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA

                         V I R J E

 

Klasa:602-02/14-03/01

Ur.br:2137-41-03/14-1

Virje,   14. 03. 2014.

 

            Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine,  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje, Gundulićeva 5a, 48326 Virje, objavljuje

 

 

 N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa            m/ž

 

 1. učitelj/ica matematike - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme do povratka učiteljice sa dopusta za njegu djeteta (oko 2 mjeseca)
 2. učitelj/ica edukacijske rehabilitacije za rad u odjelu Posebnog programa

(1.-4. razred) - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

 

      

Uvjeti - Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

              srednjoj školi

 

Uz pismenu prijavu treba priložiti:

 • dokaz o stručnoj spremi (može i preslika)
 • životopis
 • domovnicu (može i preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju

 

Prijave dostaviti na adresu škole u roku  osam dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) i članka 41. Zakona o radu (N.N.149/09, 61/11, 73/13) ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje,  raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

- STRUČNI SURADNIK/CA PEDAGOG,  jedan izvršitelj na  puno radno vrijeme  do 12 mjeseci                                      

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na ovaj natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:
-da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 
 

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radom stažu (potvrda HZMO-a ), potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Za prijavu dostaviti presliku dokumenata ( nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave na adresu: Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Ivana Gundulića 5a, 48326 Virje s naznakom „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Klasa: 103-05/13-01/01

Urbroj: 2137-41-03/13-1

Virje, 16. 12. 2013.                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                                  Marica Cik Adaković,prof.

 

TražilicaKalendar
« Studeni 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

Lista linkova je prazna

Lista linkova je prazna

Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju